Ouders

kronkel

Heeft u vragen?
Op maandag, dinsdag en donderdag bent u van 8:30 uur - 9:00 uur en van 14:00 uur - 14:30 uur van harte welkom om even binnen te lopen met uw vragen.

3_Ouders IMG_8462

Communicatie met ouders

kronkel

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

 • 3-wekelijks ontvangt u per mail de nieuwsbrief met daarin informatie over de school en de doelen waaraan de school werkt.
 • Parro (app): we gebruiken deze app als communicatiekanaal tussen de school en de ouders. Berichten van Ouderraad en Medezeggenschapsraad worden via Parro met u gedeeld. De groepsleerkrachten houden u op de hoogte van (les)activiteiten in de groep. Daarnaast plannen we met Parro de oudergesprekken en kunt u via Parro direct een berichtje sturen
  naar de groepsleerkracht. De groepsleerkrachten bekijken de app op hun werkdagen en geven ook regelmatig leuke updates en foto’s uit de groep van uw kind.
 • Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er een informatiemoment per klas. De leerkracht informeert
  u over de gang van zaken gedurende het komende jaar.
 • Per jaar zijn er twee rapportmomenten met een 10 minutengesprek. Vanaf groep 5 wordt het gesprek
  samen met uw kind gevoerd.
 • Tijdens het "kijkje in de klas" is het mogelijk als ouder een les in de klas van uw kind bij te wonen.
  Eén keer per jaar is er een algemene ouderavond. Tijdens deze avond worden de schooldoelen voor het
  komende schooljaar gedeeld en staat één thema centraal. Dit schooljaar staan er drie informatieavonden gepland om u meer te betrekken bij, en mee te nemen in de ontwikkeling van de school.
 • In schooljaar 2022/2023 zijn we gestart met het werken met een ouderpanel. In het ouderpanel zitten 2 á 3ouders die vier keer per jaar in gesprek gaan met de directeur. Tijdens dit gesprek wordt: de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid, de communicatie tussen school en ouders en de huisvesting besproken.
Missie en visie

Ouderbijdrage

kronkel

Wat is een vrijwillige ouderbijdrage?

 

"Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om."

 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00. Daarvan bekostigen we diverse activiteiten gedurende het schooljaar zoals:

 • Pasen
 • Koningsdag
 • Kerst
 • Sinterklaas

 

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

 • Voor de schoolreis wordt een aparte vrijwillige bijdrage gevraagd die later dit schooljaar wordt
  vastgesteld.
 • Voor het schoolkamp wordt een aparte vrijwillige ouderbijdrage van €85,00 gevraagd.

 

De aard van de vrijwillige ouderbijdrage is geheel en al vrijwillig. Er is geen verplichting voor ouders om deze bijdrage geheel of gedeeltelijk te voldoen. Ouders beslissen zelf of ze op deze wijze willen bijdragen aan mooie extra activiteiten voor de kinderen en initiatieven in en rond de school. Een tegenvallend budget kan tot gevolg hebben dat (een deel van de) geplande activiteiten voor het schooljaar moet worden geschrapt of in omvang wordt beperkt. Alle kinderen van school zullen echter wel aan de activiteiten deel mogen nemen, ongeacht of hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage hebben voldaan of niet.

 

Bijzondere regelingen
Er zijn soms bijzondere regelingen mogelijk indien er niet genoeg geld is om middels de vrijwillige ouderbijdrage bij te dragen aan extra leuke activiteiten of uitjes voor uw kind. Een voorbeeld van deze regeling is SAM&, waar ouders die minder te besteden hebben een aanvraag kunnen indienen. Soms zijn er echter ook andere motivaties om niet financieel bij te dragen. School gaat hier graag met u open over in overleg. Hiervoor is contact met de schoolleiding mogelijk. Uw privacy wordt ten alle tijd gewaarborgd.