Verlof aanvragen

kronkel

Een verlofaanvraag dient bij de directeur aangevraagd te worden. Hiervoor wordt het "aanvraagformulier extra vakantieverlof/verlof vanwege gewichtige omstandigheden" ingevuld. Dit formulier kunt u op school verkrijgen via de leerkracht of de directeur of downloaden via onderstaande knop en uitprinten om in te vullen.

Toelichting 1: Extra vakantieverlof vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders
U moet uw aanvraag voor extra vakantieverlof minimaal acht weken vóór uw voorgenomen vakantie-periode schriftelijk  bij de schooldirectie indienen (door middel van dit formulier). Extra vakantieverlof mag maximaal één keer per schooljaar voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen worden verleend.
U moet de reden van uw verzoek er duidelijk bij vermelden. Ook moet u bewijsstukken leveren, zoals een accountantsverklaring, waaruit  blijkt dat u vanwege de specifieke aard van uw beroep in géén van de schoolvakanties vakantie kunt vieren. Uit de bewijsstukken moet blijken u het grootste deel van uw jaarinkomsten  misloopt als u in de reguliere schoolvakanties vrij neemt. Slechts het gegeven dat gedurende de  schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. De schooldirecteur is beslissingsbevoegd; de leerplichtambtenaar gaat hier niet over.

 

Toelichting 2: Verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden
De aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden moet binnen een 'redelijke' termijn ingediend worden. Als dit niet mogelijk is, moet u aangeven waarom dit niet kon.
Het gaat bij ‘gewichtige omstandigheden’ altijd om omstandigheden buiten uw wil en waar u geen invloed op heeft, of op heeft gehad, ter beoordeling van de directeur.
Let op: een vakantie valt nooit onder ‘gewichtige omstandigheden’!
Wie is beslissingsbevoegd:

  • Tot en met tien dagen aaneengesloten of verspeid per schooljaar beslist de schooldirecteur.
  • Bij meer dan tien schooldagen aaneengesloten of verspreid per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar (de schooldirecteur zal in dat geval uw verzoek doorsturen naar de leerplichtambtenaar).